KOSGEB'den KOBİ'ler için yeni girişimcilik desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in yeni kredi programını duyurdu. Girişimci KOBİ'ler için yeni bir kredi programı devreye sokuldu. Yeni program kapsamında 50 ve 70 bin TL'ye yakın krediler verilecek.

Destekler-Teşvikler Hit: 141 / Yorum: 0 / 1 Kasım 2019 13:32
KOSGEB'den KOBİ'ler için yeni girişimcilik desteği
-A +A

 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. Bankalardan alınacak kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmının KOSGEB tarafından sağlanmasına yönelik KOBİ Finansman Destek Programı’nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.

GAZİ YA DA ŞEHİT YAKINLARINA 70 BİN TL
Bursa’da bir açılış töreninde konuşan Varank, şunları söyledi: Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB’in Girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. 
ÖNEMLİ BİR DESTEK OLACAK

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yeni destek programı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Yeni girişimcilik destek programından yararlanarak, işini kuracak geleneksel girişimcilerimize KOSGEB’in vereceği desteğin yanında hem makine teçhizat alımı hem de diğer masraflarını karşılamak için bu kredinin önemli bir destek olacağını düşünüyorum.

İSTEDİKLERİ ZAMAN KULLANABİLECEKLER
Kobi Finansman Destek Programı ile geleneksel girişimcilerin finansmana daha kolay erişebilmesi ve kullanılan devlet imkanları ile daha fazla katma değer yaratması amacıyla kurgulandı. Yeni programa göre işletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. Program kapsamında KOBİ’ler İşletme Kredisi veya Makine Teçhizat Kredisi kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak. KOBİ’ler, istedikleri zaman limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabilecek. Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak, işletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek. Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak. 18 aylık planlamada, faiz veya kar payı oranı, 4’e çıkacak.

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI:

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik hususları kapsar. Dayanak 

MADDE 2– (1) Bu Program, 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar


MADDE 3– (1) Bu Programda geçen, a) Azami kredi vadesi: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği azami kredi vadesini, b) Banka: Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarını, c) Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeleri, ç) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), d) İşletme türleri: Program kapsamında Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeleri, e) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını, f) KOSGEB veri tabanı: KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacıyla oluşturulan veri tabanını, g) Kredi türleri: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerini, ğ) Kredi üst limiti: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerine ait üst limiti, h) Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeleri, ı) Taban puan: Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmelerin, işletme ve makine teçhizat kredilerinde destek alabilecekleri asgari faiz/kâr payı puan oranlarını, i) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini, j) Yerli makine: 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 no.lu tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesine sahip makine teçhizatı, ifade eder. 2 İKİNCİ BÖLÜM Destek unsurları, kredi faiz desteğinden yararlanacaklar, kredi faiz desteğinin esasları, destek puanlarının belirlenmesi, destek limit ve vadesi Destek unsurları 


MADDE 4– (1) Banka tarafından işletmelere kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir. (2) İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenir. Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler, en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır. (3) Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygulanır. Kredi faiz desteğinden yararlanacaklar, kredi faiz desteğinin esasları

MADDE 5– (1) KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve bu Programda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir. Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için bu Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz. (2) İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla kullanabilir. Üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, işletmenin daha önce kullandığı destek kredisinden kalan borç tutarı ile kullanacağı kredinin tutarı toplamı, işletme için tanımlanan kredi üst limitini aşamaz. (3) KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Kredi Türü İşletme Türü Azami Kredi Vadesi Girişimci İşletmeler Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı İşletme Kredisi 50.000 TL* 10 puan 500.000 TL 12 puan 18 Ay Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay Acil Destek Kredisi Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 36 Ay * Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır. Destek puanlarının belirlenmesi


MADDE 6– (1) İşletmelerin, bankalardan kullandıkları kredilerin yıllık faiz/kâr payı tutarları KOSGEB tarafından belirlenen puan dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda desteklenir. (2) Taban puan Girişimci İşletmeler için 10 (on) puan, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için 12 (oniki) puan olarak uygulanır. Acil Destek Kredisi için taban puan uygulanmaz. 3 (3) Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 (iki) ilave puan verilir. (4) Acil Destek Kredisinde destek puanı KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Kredi üst limitleri ve vadeleri

MADDE 7– (1) KOSGEB tarafından desteklenecek faiz/kâr payı oranı, işletmenin destek puanı kadardır. Her bir kredi türü için puan, vade ve kredi üst limitleri KOSGEB tarafından işletmenin türüne göre belirlenir. (2) İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılabilir toplam tutardır. İşletme belirlenen kredi üst limiti dâhilinde krediyi işletme ve makine teçhizat için kullanabileceği gibi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak da kullanabilir. İşletme ve Makine Teçhizat Kredileri aşağıdaki limit ve vadelerde desteklenir: (a) Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir. (b) Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (Beşyüzbin) TL’dir. (c) Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade azami 18 ay, makine teçhizat kredilerinde azami 36 ay’dır. (3) Acil Destek Kredisi için üst limit, KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Vade 36 aydır. (4) Acil Destek Kredisi için tahsis edilmiş üst limit, İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat Kredisi için işletme türü bazında belirlenmiş kredi üst limitlerine dâhil değildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması, takip, sorumluluk ve taahhütlerin izlenmesi Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması  

MADDE 8– (1) Desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışını içeren bir protokol KOSGEB ile bankalar ve gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşlar arasında düzenlenir. Acil destek kredisi uygulaması

MADDE 9– (1) Uygulanacak Acil Destek Kredisine ilişkin destek kapsamı, üst limit ve destek oranı KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm işletmeler bu destekten yararlanabilir. (2) İşletmeler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca belgelendirilmesi durumunda Acil Destek Kredisinden faydalanabilirler. Takip, sorumluluk ve taahhütlerin izlenmesi

MADDE 10– (1) Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup buna ilişkin hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde banka ile işletme arasında yapılacak sözleşmede yer alır. (2) Banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz. (3) Kredi Faiz Desteğine konu kredi kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütler banka tarafından izlenir. Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda işletmenin bağlı bulunduğu KOSGEB Müdürlüğüne banka tarafından bildirimde bulunulur. Bu durumda olan işletmeler için KOSGEB tarafından Uygunsuzluk Yönergesi doğrultusunda işlem yapılır. 4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve son hükümler Çeşitli ve son hükümler


MADDE 11– (1) Desteğin kullanılması sırasında ve sonrasında KOSGEB Mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde destekten faydalananların destek süreci durdurulur, yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder. Bu hususlara ilişkin düzenleyici işlemler KOSGEB tarafından belirlenir. (2)Kullanılan kredilerin faiz/kâr payı veya anaparalarının işletme tarafından ödeme planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde banka tarafından ilgili uygulama birimine bildirilir ve KOSGEB tarafından destek ödemeleri durdurulur. Kredinin, durdurulma tarihine kadar ödenen Kredi Faiz Desteği geri alınmaz. İşletmenin kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra Banka aracılığı ile ilgili uygulama birimine bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz/kâr payı desteği ödemeleri, başlangıçta öngörülen ödeme planında herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. (3) KOSGEB Kredi Faiz Desteği kapsamında alınan makine teçhizat, kredi vadesi süresince başka bir gerçek veya tüzel kişiye satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. (4) Banka ile işletme arasındaki kredi sözleşmesinin değiştirilerek, kredi vadesinin ve taksit tutarlarının değişmesi durumunda KOSGEB, başlangıçta belirlenen destek miktarı ve süresini aşmayacak şekilde Kredi Faiz Desteği ödemesi yapar. (5) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. (6) Kullanılmış makine ve teçhizat için Kredi Faiz Desteği uygulanmaz. (7) Bir işletme, tek bir makine teçhizat için birden fazla Bankadan kredi kullanamaz. (8) Kredi programı çerçevesinde Banka tarafından verilecek krediler Türk Lirası cinsinden kullandırılır. (9) Kredi desteği kullanan bir işletmenin başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının Kredi Faiz Desteğinin öngörülmüş olması ve Bankaca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski ödeme planındaki vade, miktar ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni ödeme planına göre Kredi Faiz Desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde Kredi Faiz Desteği uygulaması durdurulur. (10) Bankaların uyguladıkları faiz/kâr payı oranlarının KOSGEB’in belirlediği destek puanının altına düşmesi halinde, Bankanın uyguladığı oran dikkate alınır. (11) İşletmelerin kullanacakları kredilerin riski tamamen Bankaya aittir. Program uygulama esasları 

MADDE 12– (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Yürürlük

MADDE 13– (1) Bu program KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 14– (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...